Trang thông tin điện tử
Phường Long Hương

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Long Hương

Công văn tuyên truyền và phát động tham gia cuộc thi sáng tác về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

06/12/2022 - 08:52

Thực hiện Kế hoạch số 151-KH/TUBR ngày 26/8/2022 của Thành ủy Bà Rịa về việc tuyên truyền và phát động tham gia Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật,  báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025,

Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị:

 UBND, Cấp ủy các chi bộ, Mặt trận, các đoàn thể phường cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi nhằm ca ngợi làm nổi bật giá trị cao đẹp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, khẳng định, mục đích, ý nghĩa, tác dụng to lớn của việc  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

1. Đối tượng tham gia  

Phóng viên, văn nghệ sỹ, các cây viết chuyên nghiệp và không chuyên  nghiệp, cán bộ, đảng viên, Nhân dân sinh sống và làm việc trong và ngoài tỉnh có tác phẩm văn học,  nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  cách Hồ Chí Minh"

2. Nội dung các tác phẩm dự thi

- Thể hiện chân thực tình cảm kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh;  viết về gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh. 

- Có tính phát hiện, tính chân thực cao, ghi nhận những tấm gương về lối  sống đẹp, giản dị; những sáng kiến mới, cách làm hay, thiết thực của những tập  thể, cá nhân, địa phương, đơn vị đem lại hiệu quả tích cực trong công tác và trong  cuộc sống. 

- Phê phán những tiêu cực nảy sinh trong đời sống xã hội, đi ngược lại tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 

3. Cơ cấu và trị giá trị giải thưởng. 

3.1 Đối với giải thưởng tác phẩm báo chí mỗi đợt 

- 02 giải A: Trị giá 25.000.000đ/giải; 

- 03 giải B: Trị giá 20.000.000đ/giải; 

- 03 giải C: Trị giá 15.000.000đ/giải; 

- 10 giải khuyến khích: Trị giá 5.000.000đ/giải. 

3.2 Đối với giải thưởng tác phẩm văn học, nghệ thuật mỗi đợt - 02 giải A: Trị giá 25.000.000đ/giải; 

- 03 giải B: Trị giá 20.000.000đ/giải; 

- 03 giải C: Trị giá 15.000.000đ/giải; 

- 10 giải khuyến khích: Trị giá 5.000.000đ/giải. 

4. Thời gian và địa điểm nhận tác phẩm dự thi 

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ tháng 8/2022 đến ngày 31/3/2025 và  được chia thành 2 đợt: 

+ Đợt 1: Từ tháng 8/2022 đến hết ngày 31/3/2023 (căn cứ dấu bưu điện).

+ Đợt 2: Từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 31/3/2025 (căn cứ dấu bưu điện). 

- Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa, số 145  đường 27/4, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Đánh giá: