Trang thông tin điện tử
Phường Long Hương

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Long Hương

Leader

1 Nguyen Van Trong Secretary of Party Committee
Phone: 0933666979
Email:
Scope:
2 Nguyen Thanh Quang Deputy Secretary of Party Committee
Phone: 0942617272
Email:
Scope:
3 Phung Thi Yen Deputy Chairwoman of People's Council
Phone: 0985535167
Email: yenpt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Scope:
4 Tran Van Hau Chairman of People's Committee
Phone: 0938486458
Email: hautv@baria.baria-vungtau.gov.vn
Scope:
5 Nguyen Thi Thu Ut Deputy Chairman of People's Committee
Phone: 0973677054
Email: utntt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Scope:
6 Nguyen Ngoc Chinh Deputy Chairman of People's Committee
Phone: 0919051818
Email: chinhnn@baria.baria-vungtau.gov.vn
Scope: