Trang thông tin điện tử
Phường Long Hương

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Long Hương

V/v thành lập tổ công tác thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, nhiệm kỳ 2020-2025

06/12/2022 - 08:52

- Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 10-HD/TU, ngày 16/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 1371-CV/TUBR, ngày 12/02/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;

- Căn cứ Quy chế số 02-QC/ĐU, ngày 30/7/2022 của Đảng ủy phường về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng ủy và Thường trực Đảng ủy Khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung).

- Căn cứ Quyết định số 3488-QĐ/TUBR ngày 10/6/2020 của Thành ủy Bà Rịa về việc chuẩn y BCH, BTV, Thường trực Đảng ủy phường Long Hương.

          - Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, nhằm kịp thời nắm tình hình hoạt động của các chi bộ trực thuộc; lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn các chi bộ thực hiện Chỉ thị 10- CT/TW của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh.

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thành lập 3 Tổ công tác thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm các đồng chí có tên sau đây:

* Tổ công tác số 01: gồm các đồng chí:

1.

Đ/c Nguyễn Thanh Quang

- Phó Bí thư         

- Tổ trưởng

2.

Đ/c Nguyễn Ngọc Chinh          

- PCT.UBND

- Tổ phó

3.

Đ/c Ngô Quang Hoàng  

- Trưởng CA phường

- Thành viên

4.

Đ/c Nguyễn Thị Mừng  

- Bí thư CB Hương Điền

- Thành viên

5.

Đ/c Vũ Thị Thùy Vân   

- PCN.UBKT      

- Thành viên

Tổ công tác số 01 phụ trách các chi bộ: khu phố Hương Sơn, Hương Tân, Công an, Trường tiểu học Long Hương.

* Tổ công tác số 2: gồm các đồng chí:

1.

Đ/c Trần Văn Hậu                  

- CT.UBND                   

- Tổ trưởng

2.

Đ/c Bùi Thị Quế Minh  

- Chủ tịch UB.MTTQ              

- Tổ phó

3.

Đ/c Nguyễn Kim Chuyên         

- BT CB HTX Quyết Thắng   

- Thành viên

4.

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Quyên

- Chủ tịch Hội Nông dân

- Thành viên

5.

Đ/c Đặng Thị Bích Vân

- CT.Hội Phụ nữ

- Thành viên

Tổ công tác số 2 phụ trách các chi bộ: Khu phố Hương Điền, Doanh nghiệp, Quân sự, Mầm Non.

* Tổ công tác số 3: Gồm các đồng chí:

1.

Đ/c Phùng Thị Yến       

- PCT.HĐND

- Tổ trưởng

2.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Út

- PCT UBND

- Tổ phó

3.

Đ/c Nguyễn Phi Lợi 

- Công chức VPTK      

- Thành viên

4.

Đ/c Võ Tấn An

- CHT.BCH Quân sự

- Thành viên

5.

Đ/c Nguyễn Lê Ngân Tố

- Bí thư ĐTN       

- Thành viên

Tổ công tác số 3 phụ trách các chi bộ: Khu phố Hương Giang, Trường THCS Nguyễn Trãi, HTX Quyết Thắng.

Điều II: Các tổ công tác có trách nhiệm phân công thành viên tham gia sinh hoạt ở các chi bộ trực thuộc (kèm lịch sinh hoạt của chi bộ).

 Hàng quý, 06 tháng, 09 tháng, năm có báo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy (qua Tổ chức Đảng ủy).

Điều III: Văn phòng Đảng ủy, Cán bộ Tổ chức Đảng ủy và các đồng chí có tên ở điều I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.


Đánh giá: